Tilbage

Besyrelses referat

Dagsorden til

bestyrelsesmøde
torsdag den 6. september 2018

Udsendt til:    Telefon    E-mail    Mødt    Afbud    Ikke mødt    Op-
vask
Irena Hille     formand
    2118 2290    Ihille67@
gmail.com    x            
Tommy U. Hille    næstformand    2118 1985    urbanjensen@
gmail.com    x            
Jonna Hansen     sekretær    4024 6244    Jonna-hansen@
esenet.dk    x            
Iris Jensen     bestyrelsesmedlem
    4073 8964
    iris.l.jensen@
gmail.com
7514 2931    x            
Winnie Fuglø     bestyrelsesmedlem    3166 4774    wfuglo@
gmail.com    x            
Margeir Hansen     suppleant    4081 4716    mjjh66@
gmail.com    x            
                        
Tonny Rasmussen    
    ejendomsmester
    2084 7001
    skoleparken2@ eabbolig.dk    x            

John Jacobsen, EAB        jja@
dabbolig.dk    Deltager ikke i møderne    


 

1.    Konstituering
Efter konstitueringen ser bestyrelsen sådan ud:
Formand:    Irena Hille
Næstformand:    Tommy Hille
Sekretær:    Jonna Hansen
Bestyrelsesmedlem:    Iris Jensen
Bestyrelsesmedlem:    Winnie Fuglø
Suppleant:    Margeir Hansen


1.    Godkendelse af referat fra sidste møde
    Referatet blev godkendt
    

 
2.    Siden sidst fra formanden (herunder fra EAB / DAB)
    a.    Opgavefordeling
Blomster:    Jonna
Madbestilling:    Iris
Hjemmesiden:    Tommy
Månedskalender:    Winnie
    Tonny printer kalenderen
    Uddeling på skift – Winnie styrer
Fællesspisning:    Winnie og Irena

Udflugt:    Voksenudflugt næste år i august.
    Idéer modtages.

    b.    Børnebestyrelse
Der er en gruppe unge mennesker ca. 6-12 år, der ødelægger fælles ting og har en truende adfærd overfor andre børn.
3i1 har spurgt, om det kunne være en idé med en børnebestyrelse. Sana fra 3i1 vil gerne fortælle om projektet, og hvad formålet er med det.
Sana bliver inviteret til et bestyrelsesmøde for uddybning af idéen, og hun har bekræftet, at hun deltager på næste bestyrelsesmøde den 4. oktober 2018 kl. 17.00.
Bestyrelsen bedes være opmærksom på, at mødet så starter kl. 17.00 i stedet for 17.30.

    c.    Maling af altanskurene
Der har været nogle bemærkninger i forhold til farven, som altanskurene bliver malet med, og her kan siges, at farven er valgt, så den kan matche farven i facadepladerne.
Der har været en kontrovers med en af malerne, som ikke var spændt fast i kranen. Der er taget hånd om det, og Skoleparken er ikke ansvarlig for malernes sikkerhed – det er malerfirmaet alene, der har ansvaret for sine ansatte.
De aftalte tidspunkter er heller ikke overholdt, hvilket har bevirket, at folk har tømt skurenes sider lang tid inden, det var nødvendigt, og Tonny svarede hertil, at der er mange ting, der kan forårsage forsinkelser – såsom sygdom, regn m.m.
Tommy ønskede dog, at der kunne ske en information, når aftalte tider blev forskudt/forsinket.

    d.    Altaner
Beboermødet 2018 gav tilsagn til at indhente priser på lukkede altaner.
Tonny kontakter et firma, der har tilbudt at give et uforpligtende tilbud.
Tommy ønsker, at der etableres et byggeudvalg, der deltager i møderne, og Tonny svarede hertil, at dette først er nødvendigt, når der foreligger tilbud, og beboerne har tilkendegivet, at det er deres ønske at få lukkede altaner.

Der er 6 altaner i opgang 12, der har fået lavet nye gulve, og overfladen på disse gulve er meget ru, hvilket gør, at de er ubehagelige at gå på, og små børn kan f.eks. ikke kravle på gulvene.
Spørgsmålet er nu, om gulvene skal have et ekstra topcoat pålagt.
Der var forskellige holdninger til, hvad der var blevet sagt på forskellige møder, men som hovedregel skal man altid sikre sig, at alle ønsker skal nedfældes i referater.
Til næste år er der 14 altaner mere, der skal have gulvene renoveret.

    e.    Vinduer / klimaskærm
Anders i Skolegade skal finde papirer frem, der viser, om der er bevilget penge til udskiftning af resterende vinduer – det er kun A-blokken, der har fået nye vinduer.
Vi har haft en huslejestigning, der skulle dække vinduerne, men udmeldingen er nu, at der ikke sker mere, før der er nogle lån, der udløber i 2020 og 2021.
Der arbejdes videre med sagen men først til januar 2019, når ny mand er tiltrådt i Skolegade.

    f.    Skolegade
Anders, som er driftschef i Skolegade, har opsagt sin stilling pr. 31.12.2018.

    g.    Grøn gennemgang
Grøn gennemgang her i efteråret foretages som sædvanligt med landskabs-arkitekt Musse den 3. oktober 2018 kl. 13.00.3.    Siden sidst fra næstformanden / socialt arbejde i Skoleparken
    Intet på dette møde.4.    Siden sidst fra ejendomsmesteren
    a.    Trappevask /overvågning af elevator – spyt
Vi er den afdeling, der får vasket trapper mest, og spørgsmålet er, om det er nødvendigt.
Tonny har fået et tilbud om ændring, og dette tilbud blev diskuteret, da der kan spares mange penge.
Tilbuddet går på én ugentlig fejning og vask – mod tidligere 2 gange – samt hver anden måned vask af vinduer + indgangspartier.
Der er selvfølgelig mulighed for tilkøb af ekstra vask i specielle måneder med ekstra snavs.
Bestyrelsen godkendte dette.

    b.    Telefon og internet
Det er lykkedes at opsige unødvendige telefonnumre samt internetopkoblingen i bestyrelseslokalet.
Faxnr. på ejendomskontoret er ligeledes opsagt.

    c.    Knallertrum
Vi har modtaget en forespørgsel på, om der må holde 3-hjulede cykler i knallert-rummet, og da rummet ikke er fyldt helt op med knallerter, blev dette ønske godkendt.

    d.    Faldstammer
Samtlige køkkenfaldstammer i nr. 43-49 er blevet renset.

    e.    Sygdom
Ejendomskontoret har hen over sommeren været ramt af en del sygdom, hvilket har bevirket, at ukrudtet har haft ”gode tider”.

    f.    Altanskurene
Næsten halvdelen er malet.5.    Huskelisten

Planlagte    
Igangvæ-
rende    
Afslut-
tede    
Budget 2019

Hydroforpumperne -begge højhuse    x        Tagene 57-59, 12-18

Trailerpladser         x    Rensning af ventilationskanaler, 61, 63, 65
Badeværelses-    
renovering                Maling af garager

Altanerne undersøges    x        
        
                

            Budget 2020

            Tages op, om der skal afsættes flere penge til de grønne områder. 
6.    Ledighedsstatistik
         5 opsagte
         2 fraflyttede
         0 tomgang7.    Bordet rundt
Margeir    Mener, at tørretumblernes filtre bør renses oftere end tilfældet er, da den røde lampe på maskinerne tit lyser, og der er også en liste i nr. 11, der hænger løst. Tonny svarede, at for nuværende renses filtrene hver torsdag, men at det burde være alle beboeres ansvar at rense filteret før og efter en tørring, som der også står på skiltet i vaskeriet.
Iris    Trine har fået en søn, og bestyrelsen ønskede selvfølgelig også at give Trine og sønnen en gave, hvilket Margeir ville sørge for.
Irena    Konkurrence om navne til robotklipperne er afsluttet, og vindernenavnene blev:
Robot nr. 1    kører ved 57-79 fik navnet:    Tekno
Robot nr. 2    kører ved 29-55 fik navnet:    Natur
Robot nr. 3    kører ved 12-18 fik navnet:    Mask
Der bliver lavet skilte til de 3 robotklippere 😊
Vinderne bliver kontaktet direkte.

Skolegade vil gerne have, at bestyrelsen læser en guide til at komme godt i gang med arbejdet i afdelingsbestyrelsen, hvilket alle bedes gøre inden næste møde.8.    Opmærksomheder fra Skoleparken til beboerne i 2018

Dato    Anledning    Navn    Nr.
2018-05-14    30 års jubilæum    Bent Nielsen    49, 2.th.
2018-05-23    90 års fødselsdag    Ruth Jensen    49, 6.tv.
2018-08-01    30 års jubilæum    Lisbeth Christensen    14, 2.th.
2018-08-08    75 års fødselsdag    Iris Jensen    53,

9.    Næste møde
     Afholdes den 4. oktober 2018 – HUSK KL. 17.00.
Afbud til Irena.Sekretær
Jonna Hansen